Persondatapolitikk

Politikken skal hjelpe til å sikre og dokumentere at Australian Bodycare Continental ApS (i det følgende omtalt som ABC) beskytter alle personopplysninger i overensstemmelse med betingelsene i Persondataforordningen. Politikken opplyser også om behandlingen og bruken av de registrerte personopplysningene. ABC har likeledes utnevnt virksomhetens Produksjons- og Logistikksjef til Data Protection Officer.

Fortegnelse over behandlingen av personopplysninger

ABC behandler personopplysninger om

 • Ansøkere
 • Medarbeidere
 • Kunder (forbrukere)

Vi har utarbeidet en fortegnelse (dataregister) over behandlingen av personopplysninger. Fortegnelsen gir oversikt over de behandlinger som virksomheten er ansvarlig for.

Personopplysningene er en forutsetning for at ABC kan rekruttere, inngå ansettelsesavtaler og selge og markedsføre sine produkter direkte til forbrukerne online.

Databehandlingens formål og lovlighet

ABC behandler personopplysninger i forbindelse med

 1. Personaladministrasjon, herunder rekruttering, ansettelse, fratredelse og behandling av lønn
 2. Salg til forbrukere via vår hjemmeside australian-bodycare.com og online markedsføring herunder cookies

Vi benytter kun personopplysningene til de nevnte formål, og vi innsamler kun de opplysninger som er nødvendige til oppfyllelse av formålet.

Persondatapolitikk – Personaladministrasjon

 1. Oppbevaring og sletting av data

ABC har innført følgende overordnede retningslinjer for oppbevaring og sletting av personopplysninger angående ansøkere, medarbeidere og tidligere ansatte.

 • Personopplysninger oppbevares i fysiske mapper
 • Personopplysninger oppbevares i it-systemer og på serverdrev
 • Personopplysninger oppbevares kun så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen
 • Alle jobbsøknader skal sendes til job@australian-bodycare.com. Personopplysninger for jobbsøkere slettes etter 6 måneder og personopplysninger for medarbeidere slettes 5 år etter endt ansettelse
 1. Datasikkerhet

ABC har gjennomført følgende sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personopplysninger:

 • Kun medarbeidere som har et arbeidsbetinget behov for adgang til de registrerte personopplysningene har adgang hertil enten fysisk eller gjennom it-systemer med rettighetsstyring.
 • Alle datamaskiner har adgangskode, og medarbeiderne må ikke overlate sine adgangskoder til andre.
 • Datamaskinene har installert brannmurer og antivirusprogram som løpende blir oppdatert.
 • Personopplysninger slettes på̊ forsvarlig vis ved utfasing og reparasjon av it-utstyr.
 • USB-nøkler, eksterne harddisker mv. med personopplysninger er oppbevart i avlåste skuffer eller skap.
 • Fysiske mapper er plassert på̊ avlåste kontorer eller i avlåste skap
 • Personopplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle relevante medarbeidere er instruert i behandling og beskyttelse av personopplysninger.
 1. Videregivelse

Personopplysninger om medarbeidere kan bli overført til offentlige myndigheter, som skattemyndighetene og pensjonsselskaper.

 1. Databehandlere

ABC benytter utelukkende databehandlere som garanterer at de vil gjennomføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger til oppfyllelse av persondatarettens krav. Det inngås en skriftlig databehandleravtale med disse.

 1. Rettigheter

ABC ivaretar den registrertes rettigheter, herunder retten til innsyn, tilbaketrekning av samtykke, beriktigelse og sletting, og orienterer de registrerte om virksomhetens behandling av personopplysninger. Registrerte har rett til å klage til Datatilsynet.

 1. Brudd på persondatasikkerheten

I tilfeller av brudd på̊ persondatasikkerheten melder ABC hurtigst mulig og innen 72 timer bruddet til Datatilsynet. Virksomhetens Data Protection Officer er ansvarlig for at dette skjer. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper av personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personene, samt hvordan ABC har avhjulpet eller vil avhjelpe bruddet. I tilfeller hvor bruddet innebærer en høy risiko for de personer, om hvilke ABC behandler personopplysninger, vil vi underrette disse. ABC dokumenterer alle brudd på̊ persondatasikkerheten.

Politikk online salg og markedsføring

Klikk her og les mer:
Cookie/privatlivspolitikk
> Kjøpsbetingelser